Frågor & Svar

Frågor och svar på alla typer av skorstensproblem.

Fråga: Jag eldar inte i skorstenen längre, kan jag ta bort den?

Svar:

Är huset byggt innan 1960 så är det med all säkerhet självdragsventilation i ditt hus.
Skorstenens funktion är inte att  bara transportera bort rökgas, utan den ska även byta ut gammal luft, transportera bort matos, samt leda bort fukt från badrum och  tvättstuga. Att ta bort skorstenen, innebär att du måste installera ett mekaniskt  fläktsystem i ditt hus. Det mekaniska fläktsystem är bra eftersom  ventilationsflödet i huset kan regleras. Man skall dock vara medveten om att ett mekaniskt fläktsystem är förenat med en del ingrepp i  fastigheten samt kostsamma installationskostnader.

Fråga: Jag har elburen uppvärmning! Vad innebär det för min skorsten?

Svar:

El-värme har installerats i många hus, vilket har resulterat i att  skorstenen inte används på samma sätt som tidigare. Värmepannans  rökgas värmde upp skorstenen och torkade upp fukt och kondens. Eftersom värmepannan tagits ur bruk är skorstenen konstant utsatt för fukt.
– Redan vid övergången till El-värme på 80-talet frågade man sig  om skorstenen skulle ta skada av att stå ouppvärmd. Nu börjar skador  visa sig i form av frostsprängning. Lösa skiljetungstenar kan i vissa fall
lossna och blockera en ventilationskanal..

Fråga: Skorstenen är putsad på vinden och det har lossnat puts samt att det finns sprickor på skorstenen.

Svar:

Dålig tätning vid genomföringar av t.ex. skorstensstock och ventilationskanaler gör att varm fuktig luft kan läcka igenom bjälklaget och ut på vinden vilket kan orsaka mögel och röta på virket.

Fråga: Varför har jag bakdrag i min imkanal?

Svar:

(Gäller om du inte har någon centralt belägen fläkt som ventilerar hela huset). När fläkten inte körs är det den varma inomhusluftens egen  förmåga att stiga uppåt som ger ventilationen i huset. Anledningen till att det inte fungerar utan att det i stället rasar ner kalluft genom  imkanalen kan vara att kanalen är dåligt isolerad så att luften kyls av  innan den hunnit ut.

Fråga: Skorstenen har blivit svart och ser sotig ut på utsidan. Vad kan det bero på?

Svar:

Sprickor,sotavsättningar kan tyda på otätheter i skorstenen. Troliga  orsaker kan vara sättningar,frätskador i fogar mellan tegelstenarna.  Kontakta den lokala sotaren för en besiktning.

Fråga: Min skorsten har inte riktigt rätt höjd över yttertaket och det verkar som att det drar ner i kanalen från öppna spisen.

Svar:

Huset är för tätt så att det inte kommer in någon ersättningsluft. Tilluftsdon saknas,
är för små eller är igensatta.

Fråga: När jag lagar mat sprider sig matoset i huset, vad kan det bero på? (Vi har tilluftsventil i köket. Kan det vara en bidragande orsak?)

Svar:

När det gäller tilluftventilen i köket så är det fel! En tilluftsventil skall inte finnas i köket, det kan medföra att huset i övrigt blir dåligt ventilerat samt att matoset lättare kan sprida sig i huset.